RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) Gości Centrum Łąkowa 1

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca biuro Administratora, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

Realizując obowiązki nałożone na administratorów danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informuję, że pozyskałem Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem usług noclegowych w obiekcie Centrum Łąkowa 1 a w związku z tym posiadają Państwo prawo wiedzieć, że:§1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, w związku ze świadczeniem noclegowych jest Jacek Neumann, 57-420 Radków, ul. Łąkowa 1, NIP 6761487674, tel. +48 601524530, mail. biuro@lakowa1.pl , (dysponent marki Centrum Łąkowa 1 )

 1. Administrator oświadcza, że nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO, art. 6 ust.1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. d) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których Administrator przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez obiekt  jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez firmę w związku z poniesioną przez Jacek Neumann, 57-420 Radków, ul. Łąkowa 1 szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do firmy Jacek Neumann, 57-420 Radków, ul. Łąkowa 1,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. zapewnienie najwyższej jakości usług noclegowych dla Gości.
 4. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, administrator, przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach, również w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.
 • 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez administratora jest umowa o świadczenie usług noclegowych zawarta poprzez portal booking.com, slowhop lub bezpośrednio z właścicielem obiektu – administratorem danych osobowych, na podstawie warunków zawartych w poczcie email. Wysyłając zapytanie pocztą email lub rezerwując noclegi poprzez portale internetowe, Goście przekazują dane swoje dane, w celu umożliwienia świadczenia usługi noclegowej lub zawarcia umowy, czy przygotowania oferty.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości, w związku z czym cel przetwarzania przez administratora jest usprawiedliwiony
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Administrator informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 • 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
  Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. firmom transportowym w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Unią Europejską, np. do Google LLC. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W tym przypadku przekazywane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt a RODO. Administrator danych wprowadził odpowiednie i właściwe zabezpieczenia, aby przekazywanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Mogą Państwo otrzymać kopię danych lub informację o miejscu udostępnienia danych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych jeśli nie będzie to wynikało z potrzeby prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usługi pośrednictwa lub zarządu.
 7. Ponadto dane osobowe Gości przetwarzane są przez portale Booking.com oraz Slowhop.pl poprzez które Gość dokonuje rezerwacji noclegu w Centrum Łąkowa 1 oraz które informują administratora o dokonanych w obiekcie rezerwacjach. Informacje dotyczące zasad ochrony danych w firmie Booking i Slowhop dostępne są u administratorów danych tych firm.
 • 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe:
 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych obiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 • 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie obiektu. Ponadto, obiekt udostępnia adres biuro@lakowa1.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 • 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w obiekcie  z dzieckiem, jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Centrum Łąkowa 1  zawarcie umowy o usługi noclegowe.

 • 10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
  Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 • 11. DOSTĘP
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Centrum Łąkowa 1 dostępna jest również na stronie internetowej https://www.lakowa1.pl